CONDICIONS DE SERVEI

OBJECTE

Les presents condicions Generals d’ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.peixossampera.com (en endavant, el lloc web) que Peixos Sampera S.L. (en endavant Peixos Sampera), posa a disposició de les persones que accedeixin al lloc web a la fi de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i bens mitjançant el mateix lloc web (tot això anomenat conjuntament els “Serveis”.)

 

PEIXOS SAMPERA, amb domicili social al Carrer Longitudinal 8, nº 11 · 08040 · Barcelona (Spain), es una societat de responsabilitat limitada titular del present lloc web, la utilització d’aquest lloc web, es regula mitjançant aquest document, amb CIF número B-66500166. Per contactar amb Peixos Sampera, pot fer servir la direcció de correu postal a dalt indicada, i també la direcció de correu electrònic info@peixossampera.com

Per la natura pròpia del lloc web, així com el seu contingut i finalitat, la pràctica total de navegació que es pot dur a terme pel mateix, s’ha de fer gaudint de la condició de Client, aquesta s’adquireix segons els procediments recollits en el mateix. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions Generals de la versió publicada en el moment en el que s’accedeix a aquest lloc web, així com a les presents Condicions Generals. Es per això que Peixos Sampera, recomana llegir aquestes condicions atentament cada cop que s’accedeixi a aquest lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines al lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Peixos Sampera també desitja complir amb les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel propi fet d’accedir a les esmentades pàgines, als termes i condicions que recullen aquestes Condicions Generals, en la mesura que d’aquestes puguin ser d’aplicació.

Com a última qüestió, per la pròpia natura d’aquest lloc web, es possible que es modifiquin o s’afegeixin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Es per això, que el Client, així com d’altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició,

Per últim, per la pròpia natura del present lloc Web, es possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com d’altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada cop que accedeixin al lloc Web, assumint que els hi serà d’aplicació les condicions corresponents que es trobin en vigència en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereix un registre previ dels usuaris, un cop acceptades les Condicions Generals i prèvia autorització per part de Peixos Sampera, passant a ser posteriorment considerats com a Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la seva direcció de correu electrònic i una paraula de pas. Per l’accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com una paraula de pas que haurà de contenir un mínim de 4 caràcters.

L’ús de la paraula de pas es personal i intransferible, no estant permesa la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un us diligent i a mantenir el secret de la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la divulgació a tercers.

En el supòsit que el Client coneixi o sospiti del ús de la seva paraula de pas per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en el mode en que es recull en el lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s’obliga a fer ús dels Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitant, es compromet a abstenir-se de:

-Utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o al ordre públic;

-Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

-Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial propis de Peixos Sampera o a tercers.

Fer servir els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, comunicacions a la fi de venda directa o amb qualsevol classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com la de centralitzar o difondre de qualsevol forma dita informació.

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que Peixos Sampera pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol d’altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la llei en relació amb la utilització del lloc Web.

Peixos Sampera vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada a interrompre, amb la total discreció, el Servei o ordenament jurídic vigent, i lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’alguns dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol de les conductes que a judici de Peixos Sampera resultin contraries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de contractació que operen per aquest lloc Web, la llei, les normes establertes per Peixos Sampera o els seus col·laboradors o puguin destorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Peixos Sampera o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc Web, tals com texts, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i el software, son d’exclusiva propietat de Peixos Sampera o de tercers, drets els quals ostenta legítimament Peixos Sampera, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitat comercial així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Clients que enviïn al lloc Web observacions, opinions o comentaris per medi del servei de correu electrònic o per qualsevol altre medi, en els casos en els que per la natura dels serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Peixos Sampera per la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de drets d’autor que estiguin previstos legalment i sense limitació territorial. Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que es poguessin interposar pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc Web hauran de dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@peixossampera.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència de l’establert a les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de bens recollit en el present lloc Web, Peixos Sampera no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present lloc Web, els seus serveis, informació i materials. Els esmentats serveis, informació i materials son presentats “tal qual” i son accessibles sense garanties de cap classe.

Peixos Sampera es reserva el dret d’interrompre l’accés al lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es brinden a través del mateix en qualsevol moments i sense previ avis, sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per problemes amb el subministrament elèctric o per qualsevol altre causa justificada.

En conseqüència, Peixos Sampera no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels serveis, pel que la utilització dels mateixos per part del Client es portarà a terme per risc i compte propi, sense que, en cap moment, pugui exigir-se responsabilitats a Peixos Sampera en aquest sentit.

Peixos Sampera no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, demés inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Peixos Sampera, i/o degut a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense prejudici de l’establert a l’article 1105 del codi civil, s’entendrà inclòs en el concepte de força major, a més, i a efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Peixos Sampera, tals com accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Peixos Sampera hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com sigui la causa, Peixos Sampera no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Peixos Sampera exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis tramesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a traves del lloc Web així com per els serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Peixos Sampera tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu lloc Web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. Tot i així quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocades. En aquest sentit, Peixos Sampera no te l’obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers per els Clients o Col·laboradors, apart dels supòsits en que així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

Tanmateix quedarà exonerada de responsabilitat per la no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions existents. En aquest sentit, Peixos Sampera no té l’obligació de controlar o no controlar els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers per els Clients o Col·laboradors, llevat els supòsit en que així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D’igual forma, Peixos Sampera s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin produir l’alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes d’emmagatzematge dels mateixos.

Peixos Sampera no es fa responsable de la utilització que el Client realitzi dels Serveis del lloc Web ni de les paraules de pas, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a Peixos Sampera, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altre índole, que pugui patir Peixos Sampera que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part de l’establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en el la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Peixos Sampera no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l’accés a Serveis de tercers a traves de connexions, vincles, o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen a Peixos Sampera son exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els serveis oferts a traves dels esmentats enllaços o de les conseqüències que se’n derivin de l’accés dels Clients als mateixos. Aquests serveis de tercers son proporcionats per aquests, per tant Peixos Sampera no pot controlar i no controla la licitud dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació i els serveis existents en els continguts de tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions interpretatives o de litigi que es poguessin plantejar serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents més propers al domicili social de Peixos Sampera.